مستندات مؤسسه فرهنگی پیام غدیر

با توجه به اهمیت روزافزون مستندنگاری فعالیت ها ، مؤسسه فرهنگی پیام غدیر نیز در سال های اخیر تلاش کرده است تا عملکرد خود را در قالب های گوناگون ثبت  و منتشر کند.

لیست اسناد مؤسسه فرهنگی پیام غدیر : 

متن اساسنامه مؤسسه فرهنگی پیام غدیر

کتاب شیوه نامه های اجرایی مدارس