مدرسه عالی تربیتی مادران

مؤسسه فرهنگی پیام غدیر با توجه به محدودیت های کرونایی، کلاس های مدرسه عالی تربیتی مادران را به صورت آنلاین برگزار می‌نماید. آرشیو متون پیاده شده این کلاس ها به همراه صوت جلسات، جهت استفاده مادران گرامی از لینک های زیر قابل دریافت است. این آرشیو به تدریج به روزرسانی می‌شود. 

استاد سرکارخانم ریحانی (مهارت‌های لازم در گفتگوی مؤثر) : (نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400)

جلسه اول   متن   صوت
جلسه دوم   متن   صوت 
جلسه سوم   متن   صوت
جلسه چهارم   متن   صوت
جلسه پنجم   متن   صوت
جلسه ششم   متن   صوت

---------------------------------------------------------------------------------

 استاد سرکارخانم علی‌بخشی (تحکیم خانواده و غنی‌سازی روابط زوجین) : (نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400)

جلسه اول   متن   صوت
جلسه دوم   متن   صوت 
جلسه سوم   متن   صوت
جلسه چهارم   متن   صوت
جلسه پنجم   متن   صوت
جلسه ششم   متن   صوت

---------------------------------------------------------------------------------

استاد سرکارخانم ریحانی (مهارت‌های زندگی) : (نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400)

متن جلسه اول سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه اول

متن جلسه دوم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه دوم

متن جلسه سوم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه سوم

متن جلسه چهارم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه چهارم

متن جلسه پنجم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه پنجم

متن جلسه ششم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه ششم

متن جلسه هفتم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه هفتم

متن جلسه هشتم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه هشتم

متن جلسه نهم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه نهم

متن جلسه دهم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه دهم

متن جلسه یازدهم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه یازدهم

متن جلسه دوازدهم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه دوازدهم

متن جلسه سیزدهم سرکار خانم استاد ریحانی  صوت جلسه سیزدهم

---------------------------------------------------------------------------------

 استاد سرکارخانم علی‌بخشی (تحلیل فیلم‌های تربیتی) : (نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400)

متن جلسه اول سرکار خانم استاد علی بخشی   صوت جلسه اول 

متن جلسه دوم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه دوم

متن جلسه سوم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه سوم

متن جلسه چهارم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه چهارم

متن جلسه پنجم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه پنجم

متن جلسه ششم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه ششم

متن جلسه هفتم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه هفتم

متن جلسه هشتم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه هشتم

متن جلسه نهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه نهم

متن جلسه دهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه دهم

متن جلسه یازدهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه یازدهم

متن جلسه دوازدهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه دوازدهم

متن جلسه سیزدهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه سیزدهم

متن جلسه چهاردهم سرکار خانم استاد علی بخشی  صوت جلسه چهاردهم

 

---------------------------------------------------------------------------------

استاد سرکار خانم ریحانی (روان شناسی رشد) :

جلسه دوم سرکارخانم استادریحانی     فایل صوتی

جلسه سوم سرکارخانم استادریحانی   فایل صوتی

جلسه چهارم سرکارخانم استادریحانی    فایل صوتی

جلسه پنجم سرکارخانم استادریحانی     فایل صوتی

جلسه ششم سرکار خانم استاد ریحانی   فایل صوتی

جلسه هفتم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه هشتم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه نهم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه دهم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه یازدهم سرکارخانم استاد ریحانی

---------------------------------------------------------------------------------

استاد سرکارخانم همیز (مهارت همسرداری) : 

جلسه دوم سرکارخانم استاد همیز

جلسه سوم سرکارخانم استاد همیز

جلسه چهارم سرکارخانم استاد همیز

جلسه پنجم سرکارخانم استاد همیز

جلسه ششم سرکارخانم استاد همیز

جلسه هفتم سرکار خانم استاد همیز

جلسه هشتم سرکار خانم استاد همیز

جلسه نهم سرکارخانم استاد همیز

جلسه دهم سرکار خانم استاد همیز

جلسه یازدهم سرکار خانم استاد همیز

---------------------------------------------------------------------------------

استاد سرکارخانم علی بخشی (فرزندپروری) :

متن جلسه اول سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه دوم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه سوم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه چهارم سرکارخانم استادعلی بخشی

متن جلسه پنجم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه ششم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه هفتم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه هشتم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه نهم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه دهم سرکارخانم استادعلی بخشی 

---------------------------------------------------------------------------------

 استاد سرکارخانم نبات ریز (مشاور خانواده) :

متن جلسه اول سرکارخانم استادنبات ریز

متن جلسه دوم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه سوم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه چهارم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه پنجم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه ششم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه هفتم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه هشتم سرکار خانم استاد نبات ریز

 

---------------------------------------------------------------------------------