مدرسه عالی تربیتی مادران

مؤسسه فرهنگی پیام غدیر با توجه به محدودیت های کرونایی، کلاس های مدرسه عالی تربیتی مادران را در سال جاری به صورت آنلاین و با حضور اساتید، سرکار خانم ریحانی (روان شناسی رشد) و سرکارخانم همیز (مهارت همسرداری) بصورت هفتگی برگزار نمود. متون پیاده شده این کلاس ها به همراه صوت جلسات جهت استفاده مادران گرامی از لینک های زیر قابل دریافت است. هم چنین در نیم سال دوم تحصیلی نیز از حضور اساتید سرکارخانم علی بخشی و سرکارخانم نبات ریز بهره می بریم که به مرور متون پیاده شده این جلسات نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. کلاس فرزندپروری توسط سرکارخانم علی بخشی و کلاس مشاور خانواده توسط سرکارخانم نبات ریز ارائه می شود. 

جلسه دوم سرکارخانم استادریحانی     فایل صوتی

جلسه سوم سرکارخانم استادریحانی   فایل صوتی

جلسه چهارم سرکارخانم استادریحانی    فایل صوتی

جلسه پنجم سرکارخانم استادریحانی     فایل صوتی

جلسه ششم سرکار خانم استاد ریحانی   فایل صوتی

جلسه هفتم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه هشتم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه نهم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه دهم سرکار خانم استاد ریحانی

جلسه یازدهم سرکارخانم استاد ریحانی

جلسه دوم سرکارخانم استاد همیز

جلسه سوم سرکارخانم استاد همیز

جلسه چهارم سرکارخانم استاد همیز

جلسه پنجم سرکارخانم استاد همیز

جلسه ششم سرکارخانم استاد همیز

جلسه هفتم سرکار خانم استاد همیز

جلسه هشتم سرکار خانم استاد همیز

جلسه نهم سرکارخانم استاد همیز

جلسه دهم سرکار خانم استاد همیز

جلسه یازدهم سرکار خانم استاد همیز

---------------------------------------------------------------------------------

متن جلسه اول سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه دوم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه سوم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه چهارم سرکارخانم استادعلی بخشی

متن جلسه پنجم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه ششم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه هفتم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه هشتم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه نهم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه دهم سرکارخانم استادعلی بخشی 

متن جلسه اول سرکارخانم استادنبات ریز

متن جلسه دوم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه سوم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه چهارم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه پنجم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه ششم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه هفتم سرکار خانم استاد نبات ریز

متن جلسه هشتم سرکار خانم استاد نبات ریز