با معلمان خوش فکر

مؤسسه فرهنگی پیام غدیر، آموزش مستمر همکاران را در قالب طرح باران رحمت برای چندین سال متوالی به اجرا گذاشته است. یکی از بخش های این طرح  معلمان خوش فکر نام دارد. به این ترتیب که در هر ماه دو سؤال آموزشی و تربیتی مطرح می شود و تمام همکاران به آن ها پاسخ می دهند. به منظور استفاده از آرشیو سؤالات این طرح و پاسخ همکاران اینجا کلیک کنید. 

نمونه ای از پرسش های مطرح شده :

شما برای تحقق اصل توجه به تفاوت های فردی در کلاس یا بیرون از کلاس چگونه عمل می کنید؟

به نظر شما اصل تفاوت های فردی را در حیطه ی تربیتی چگونه می توان محقق کرد؟

برای تقویت رفتارهای مثبت دانش آموزان در زمینه مسائل آموزشی مثل برنامه ریزی چگونه عمل می کنید؟

برای حذف یا کاهش رفتارهای منفی دانش‌آموزان مثل دروغگویی چگونه عمل می‌کنید؟

برای ورود به درس جدید و شروع آموزش از چه شیوه و چه تکنیک هایی برای ایجاد انگیزه استفاده می کنید؟

با دانش آموزی که با زیاد حرف زدن و یا هر رفتار غیر مؤدبانه دیگری نظم کلاس و تمرکز سایر دانش آموزان را به هم می زند، چگونه تعامل می کنید؟

و ...